Yeni bir başvuruda bulunmak için okul seçerek ilerleyiniz.

Başvurunuz zaten var ve formu güncellemek istiyorsanız aşağıdaki butona tıklayınız.


FEYZİYE MEKTEPLERİ VAKFI
IŞIK OKULLARI
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ADAY ÖĞRENCİ ONLİNE AYDINLATMA METNİ

İşveren (Veri Sorumlusu) : Kendisine bağlı ve ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayan Feyziye Mektepleri İktisadi İşletmesini de içerir şekilde FEYZİYE MEKTEPLERİ VAKFI

Kendisine bağlı ve ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayan Feyziye Mektepleri İktisadi İşletmesini de içerir şekilde FEYZİYE MEKTEPLERİ VAKFI (“Vakıf” ya da “Veri Sorumlusu”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine en yüksek derecede özen göstermekteyiz. Buna göre, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınıza ilişkin olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri işbu Aydınlatma Metni kapsamında bilgilendirmek isteriz:

1-Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen aday öğrenciye ait kişisel veriler, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları uyarınca;


Aydınlatma Metni’nde belirtilen Kişisel Verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde, ayrıca tarafınızdan izin alınacaktır.

2-Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı:

Kişisel verilerin aktarımında Kanunun 8. ve 9. maddelerini göz önünde bulundurarak veri işleme şartları ve amaçları çerçevesince aday öğrenciye ait kişisel veriler; herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

3-Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere, web sitemiz üzerinden yapmış olduğunuz başvuru kapsamında elektronik olarak toplanmaktadır.
Bu kapsamda; KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak; yukarıda belirtilen yukarıda 1. madde kapsamında belirtilen veri işleme amaçları çerçevesince aday öğrenciye ait kişisel veriler; açık rızanızın alınması hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir.

4- Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak;
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

KVKK madde 13 /1 uyarınca, işbu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı olarak www.fmv.edu.tr web adresindeki başvuru formu ve kimliğinizi teşvik edici belgeleri eksiksiz doldurarak Vakıf’ın Teşvikiye Cad. No:6 Nişantaşı / İstanbul adresine bizzat elden veya noter vasıtasıyla veya Vakıf’ın fmvisik.vakif@fmvisik.hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imza ile veya gozbek@fmv.edu.tr adresine mobil imza ya da daha önce bildirdiğiniz ve Vakıf’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde başvurunuz değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilmesi ve bu sebeple ayrıca bir maliyet söz konusu olması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Vakıf tarafından aday öğrenciye ait kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.
Aydınlatma Metni


Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca
Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları
Aday Öğrenci Online Açık Rıza Metni

Kendisine bağlı ve ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayan Feyziye Mektepleri İktisadi İşletmesini de içerir şekilde FEYZİYE MEKTEPLERİ VAKFI olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

Aday Öğrenci Velisi: Feyziye Mektepleri İktisadi İşletmesini de içerir şekilde FEYZİYE MEKTEPLERİ VAKFI’nın kimlik, iletişim, eğitim, pazarlama kategorisinde aday öğrenciye ait ad-soyad, doğum tarihi, tercih edilen kampüs ve okul, okuyacağı dönem, okuyacağı sınıf, veli sayısı, veli ad, veli soyad, veli e-posta, veli telefon, okulumuzu kimden duyduğu bilgisi, açıklama (notlar) içeren kişisel bilgilerin öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca; “Feyziye Mektepleri Vakfı Kişisel Verilerin İşlenmesi Işık Okulları Aday Öğrenci Online Aydınlatma Metni” yazısında belirtilen amaçlar ve kapsam çerçevesinde işlenmesine, muhafaza edilmesine ve aktarılmasına özgür irademle rıza gösterdiğimi beyan ederim.
Açık Rıza Metni


ADAY ÖĞRECİ BAŞVURU FORMU GÜNCELLEME
Form güncellemesi için aşağıdaki alanları doldurunuz.

Cep telefonu numaranızı yazıp "Doğrulama Kodu Gönder" butonuna basınız. Cep telefonunuza gelen kodu girdikten sonra "Formu Getir" butonuna basınız.
Doğrulama Kodu 60 dakika sonra zaman aşımına uğrar.
Aldığınız Doğrulama Kodunu 60 dakikalık süre içerisinde defaten kullanabilirsiniz.

   

Aday öğrenci bilgi formunuz alınmıştır.
Kayıt görüşmesi için seçtiğiniz okul/okullarla iletişime geçmeniz gerekmektedir.